dilluns, 19 de desembre de 2011

FEINA FETA


emoció
[emoción (castellà), emotion (anglès)]

[psic] Procés i estat afectiu que revelen tant una manera subjectiva d'afrontar la realitat com un contingut de consciència determinat.
El qual contingut es caracteritza per un estat que oscil·la entre el plaer i el desplaer i per una reacció relativa a l'objecte que la provoca, que pot oscil·lar entre l'atracció i la fugida. L'emoció comporta reaccions fisiològiques; el diencèfal i el sistema vegetatiu hi són afectats, i el camp perceptiu en resulta estretit i enfosquit. La natura de l'emoció i el sentit de les repercussions que se'n deriven continuen sotmesos, malgrat els estudis que n'han estat fets, a explicacions hipotètiques. Així, hom interpreta les modificacions que en l'adaptació a la realitat comporta l'emoció com a fruit d'una inadaptació o com a expressió primitiva d'adaptació. Cal fer esment de Jean-Paul Sartre, per a qui l'emoció brolla d'una actitud màgica davant el món, la qual pretén de conjurar perills i dificultats de la vida mitjançant la reacció emotiva. Aquesta reacció, d'altra banda, pot ésser sobtada i breu, i hom en diu xoc emocional, o bé progressiva i estable, i hom l'anomena sentiment. Quan una emoció brusca es prolonga més que d'habitud pot repercutir àdhuc permanentment en l'estat físic de l'individu.