dimarts, 1 de desembre de 2009

PERMUTACIONS SENSE REPETICIÓ (teoria)


¿Qué son? Permutaciones sin repetición o permutaciones ordinarias de n elementos (de orden n) son los distintos grupos de n elementos distintos que se pueden hacer, de forma que dos grupos se diferencian únicamente en el orden de colocación. Se representa por Pn.


¿Cómo se forman?. Para construir las permutaciones sin repetición de un conjunto de n elementos, tenemos que construir grupos de n elementos sin que se puedan repetir. Se trata entonces de hacer lo mismo que se ha hecho con las variaciones sin repetición de orden n a partir de un conjunto de n elementos.


De un elemento. A = {1}. Únicamente existe una permutación: 1.


De dos elementos. A = {1,2}. V2,2 = 2. Las dos permutaciones son: 12 y 21.
De tres elementos. A = {1,2,3}. V3,3 = 6. Las seis permutaciones son: 123 , 132 , 213 , 231 , 312 y 321.
De cuatro elementos. A = {1,2,3,4}. V4,4 = 24. Las veinticuatro permutaciones son: 1234 , 1243 , 1324 , 1342 , 1423 , 1432 , 2134 , 2143 , 2314 , 2341 , 2413 , 2431 , 3124 , 3142 , 3214 , 3241 , 3412 , 3421 , 4123 , 4132 , 4213 , 4231 , 4312 , 4321.

Y así podemos seguir construyendo permutaciones de cualquier número de elementos.

Però en aquests casos no és important l'ordre... a buscar més teoria...NOUS PROJECTES...


ITINERARI PERMUTATIU
DIGUES-ME COM EM MIRES I ET DIRÉ COM EM VEUS

ITINERARI és (serà) un joc d'estil
ITINERARI és (serà) un mirall de la mirada del lector
ITINERARI és (serà) una nova experiència de literatura digital

(...)

Encorsetant...

Un primera versió del text.

Lectures i Lectors de Literatura Digital